Правила

Правила за огласување

*Секое физичко лице има право на објавување на свој оглас на eПостер.

*Секое претпријатие што е регистриран даночен обврзник во Р.Македонија има право на објавување оглас на eПостер.

*Вашиот оглас треба да биде ставен во категорија која најдобро го опишува вашиот производ.

*Огласот мора да содржи Цена.

*Oгласот мора да биде на Македонски јазик.

* Задолжително категоризирање како: Ново – Половно.

*Огласот мора да содржи најмалку една слика.

*Сликите не смеат да содржат лого на компании, имиња на компании, веб страници или друга информација која може да се толкува како бизнис маркетинг.

*Не е дозволено да ставите линк или препорака која води до друга веб страница.

*Не е дозволено да објавувате повеќе од еден оглас за ист производ.

*Огласот трае 365 дена. По истекот огласот автоматски се брише.

*Нема ограничување на бројот на огласи од 1 корисник.

*eПостер го задржува правото за одбивање на огласите што содржат нереални понуди.

Доколку не се почитуваат правилата за огласување, администраторите  имаат право вашиот оглас да го одбијат или избришат.

 

Промени во Правила за огласување
eПостер го задржува правото да изврши било какви измени на правилата за огласување или услови за користење во кое било време. Таквото изменување стапува во сила со самото објавување на веб страницата

Лични информации
eПостер се стреми да ги заштити Вашите лични податоци и да спречи секаква злоупотреба.

Cookies/Колачиња
eПостер користи технологија за следење која е корисна за системот на рекламирање и ги брои уникатните посети.Тоа ни овозможува да се соберат статистики  за нашите посетители и да се користат за внатрешни цели.

Авторски права
Сите содржини на оваа веб страница се во сопственост на Епостер.мк и секоја употреба на истите за иста или слична дејност се казнува со Закон.

За други прашања слободно контактирајте ги нашите админи.